วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา, Vol 6, No 3 (2549)

การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

บุญส่ง ประกอบนอก, ดร. ประจักร บัวผัน

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับการบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา ทำการศึกษาจากหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 382 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 193 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือน มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2549 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่าหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนส่วนมากเป็นเพศหญิงจบการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานในศูนย์สุขภาพชุมชน เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง มีระดับการบริหารความเสี่ยงระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสำคัญ0.05 พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน

Full Text: PDF