วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา, Vol 11, No 3 (2554)

ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ (Effect of Individual Counseling on Anxiety of Heart Surgery Patients)

ปนัดดา พิทยาภรณ์ Panadda Pittayaporn, มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ Mallawee Adulwatthanasiri

Abstract


การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วย 3 ระยะ คือ 1) ก่อนได้รับการให้คำปรึกษาและเมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษา 2) ก่อนได้รับการให้คำปรึกษาและภายหลังการผ่าตัด 3 วัน และ 3) เมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษาและภายหลังการผ่าตัด 3 วัน และเพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนได้รับการให้คำปรึกษา เมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษาและภายหลังการผ่าตัด 3 วัน ดำเนินการเก็บข้อมูลในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 12 ราย ที่รอรับการผ่าตัดหัวใจ ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ผู้วิจัยแปลและพัฒนามาจาก Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 18 ข้อ 2) โปรแกรมการให้คำปรึกษารายบุคคลซึ่งประกอบด้วยการให้คำปรึกษาจำนวน 5 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า เมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษา และภายหลังการผ่าตัด 3 วัน กลุ่มทดลองมีระดับความวิตกกังวลต่ำกว่าก่อนได้รับการให้คำปรึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของระดับความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมทั้งหลังสิ้นสุดการให้คำปรึกษา และภายหลังการผ่าตัด 3 วัน

This study was set up to determine the effect of individual counseling on anxiety of heart surgery patients. To study, 12 subjects who were receiving coronary artery disease from queen Sirikit heart center of the northeastern between April to July 2010 were requested to participate. Subjects were tested anxiety using anxiety questionnaire applied from Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) and divided into 3 groups including group 1: subjects were determined anxiety before and after counseling, group 2: subjects were determined anxiety before counseling and after heart surgery for 3 days and group 3: subject were determined anxiety before counseling, after counseling and 3 day after heart surgery. Moreover counseling patients were also compared to control group after counseling and after 3 days of heart surgery. It was found that subject in group 3 showed significantly decrease anxiety (p-value

Full Text: PDF