Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - Template Powerpoint บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โดย joeaun   hit : 21702       

Template Powerpoint บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับนักศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการ Template Powerpoint สำหรับออกแบบผลงานนำเสนอของตนเอง

ออกแบบ Template Powerpoint โดย
-นายฤทธิ์ ลาวพนม
-นายธีระวัฒน์ หมายแถมกลาง
-นายณัฐพล ไทยมา
-นางสาวกรกมล กรแก้วกุล
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ที่มา :
  web :
  Key word :
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th