Graduate School Khon Kaen University
  บทความแลกเปลี่ยนความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ        กลุ่ม    คำสำคัญ   
  - รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน 2553 เหง้ากระชายดำ - โดย joeaun   hit : 2803       
ชม VDO คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุทธิ์จากเหง้ากระชายดำ รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<


  ที่มา :
  web :
  Key word :
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th